Home
Info
Kontakt
GDPR
Pro spotřebitele
Čimelice

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů
  Společnost FIPO TRADE CZ s.r.o., Čimelice 116, 398 04 Čimelice, IČ: 26077507, DIČ CZ26077507, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 3. Zdroje osobních údajů
  • přímo od subjektů údajů (jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon aj.)
  • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)

 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  • popisné údaje (např. bankovní spojení)
  • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 5. Použití osobních údajů
  Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

 6. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 7. Zabezpečení osobních údajů
  Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

 8. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
  Společnost FIPO TRADE CZ s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

 9. Kontakt
  Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
  e-mail: info@fipo-trade.net